فروش اسناد مناقصه

گردش انجام كار

سازمان آب و برق خوزستان ـ معاونت منابع انساني ، مالي وپشتيباني ـ  مديريت اداري وتداركات  

مسئول

رزاقي فتح اله

متصديان مربوطه

عبيات حسن

طبقه و شماره اتاق

طبقه 3 ـ اتاق شماره 348

مدارك لازم

معرفي نامه از شركت مربوطه ـ فيش بانكي براساس مبلغ اعلام شده در آگهي

مدت زمان لازم به روز

چهار روز


پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل