صدور مجوز تخصيص منابع آب


گردش انجام كار

سازمان آب و برق خوزستان ـ

مسئول

   

متصديان مربوطه

  

طبقه و شماره اتاق

 

مدارك لازم

درخواست مجوز تخصيص منابع آب   

مدت زمان لازم به روز

 

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل