پذيرش كارآموز


گردش انجام كار

سازمان آب و برق خوزستان ـ معاونت منابع انساني ، مالي وپشتيباني ـ مديريت آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني   

مسئول

ميرزايي عليرضا    

متصديان مربوطه

متولي صفا   

طبقه و شماره اتاق

طبقه 4 ـ اتاق شماره 434

مدارك لازم

معرفي نامه دوره كارآموزي از مؤسسه آموزشي مورد نظر

مدت زمان لازم به روز

سه روز

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل