آزمايشگاه منابع آب و خاك و رسوب

همكاري هاي فراسازماني در ارتباط با اهداف سازمان با ديگر سازمانها و ارگانها در سطح استان و بخصوص محيط زيست استان در ارتباط با پايش كيفي صنايع و آزمايشگاه معتمد و در راستاي حفاظت كيفي منابع آب

گردش انجام كار

خيابان لشگر ـ امور آزمايشگاه منابع آب و خاك و رسوب ـ    

مسئول

حسيني زارع نادر    

متصديان مربوطه

سعادتي نغمه ، بهرام علي پور مسعود ، كمايي هاشم

طبقه و شماره اتاق

 خيابان لشگر ـ امور آزمايشگاه منابع آب و خاك و رسوب     

مدارك لازم

ارائه نامه يا مجوز از معاونت مطالعات سازمان

مدت زمان لازم به روز

20 روز

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل