بررسي درخواستهاي كشاورزان و هماهنگي با مجريان طرحها بمنظور رسيدگي و مرتفع نمودن مشكلات آنها


گردش انجام كار

سازمان آب و برق خوزستان ـ ساختمان 4 طبقه واحد آب  ـ معاونت طرح و توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي ـ  گروه استملاك اراضي   

مسئول

سليماني بابك

متصديان مربوطه

قاسمي مفرد سعيد ـ محمود زاده محمدرضا ـ هرمزي نژاد اسداله

طبقه و شماره اتاق

طبقه همكف ـ اتاق شماره 21 و20

مدارك لازم

اصل و كپي سند مالكيت زمين ـ اصل و كپي شناسنامه مالك ـ گواهي حصر وراثت (درصورت فوت مالك  وكالت نامه ورثه

مدت زمان لازم به روز

هفت روز

خدمات دفتر تحقیقات و استانداردها

ارائه اولويت هاي پژوهشي و راهنمايي مراجعه كنندگان بمنظور انتخاب موضوع مرتبط با تخصص آنان
ارائه فرم هاي تحقيقاتي جهت تكميل اطلاعات پروژه تحقيقاتي مورد نظر
ارزيابي و بررسي اطلاعات درج شده در فرم هاي پيشنهاد پروژه
پيگيري اولويت عنوان هاي پژوهشي پيشنهاد شده ( براي عناويني كه از سوي مراجعه كننده پيشنهاد مي شود )
اعلام نتيجه بررسي پروژه پيشنهاد شده
دعوت از اساتيد و پيشنهاد دهندگان براي حضور در جلسات كميته هاي فني تخصصي
بررسي و تصويب پروژه هاي تحقيقاتي پيشنهاد شده
عقد قرارداد انجام پروژه پژوهشي و بررسي گزارش هاي مرحله اي هريك از آنها
پيگيري دريافت هزينه هاي اجراي پروژه پژوهشي
برگزاري سمينار پاياني پروژه هاي پژوهشي خاتمه يافته
ارائه نتايج طرح هاي تحقيقاتي خاتمه يافته به دانشجويان و علاقمندان به موضوعات پژوهشي
راهنمايي و كمك به دانشجويان ( كارشناسي ارشد و دكتري ) و پژوهشگران بمنظور تهيه اطلاعات مورد نياز پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي خود (درحد امكان )

گردش انجام كار

سازمان آب و برق خوزستان ـ ساختمان 4 طبقه واحد آب  ـ معاونت طرح و توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي ـ دفتر تحقيقات و استانداردهاي شبكه هاي آبياري

مسئول

خواجه ساهوتي غلامرضا

متصديان مربوطه

سرافراز عبدالنبي ، شريفي سروش ، پورآصف فرشته

طبقه و شماره اتاق

طبقه 4 ـ اتاق شماره 315 و314 و313 و312

مدارك لازم

معرفي نامه معتبر از دانشگاه ، سازمان و يا مؤسسات مربوطه ـ معرفي نامه از معاونتها براي مشاورين مجري طرح ـ فرم هاي تكميل شده پروژه هاي پژوهشي پيشنهادي ـ ساير مدارك مربوط به مجري و همكاران پژوهشگر  همچنين پروژه مورد نظر براي عقد قرارداد ـ درخواست اطلاعات مورد نياز براي پروژه پژوهشي طرف قرارداد با سازمان ـ گزارش هاي مرحله اي از پروژه پژوهشي در دست انجام و يا گزارش نهايي پروژه ـ دعوت نامه براي شركت در جلسات كميته هاي فني تخصصي تحقيقات ـ

كارت شناسايي براي شركت در سمينار پاياني پروژه هاي تحقيقاتي انجام شده

مدت زمان لازم به روز

دوسال

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل