شناسنامه جزییات

عنوان خدمت

حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی ، صنعتی ، شرب و سایر مصارف)( 13021446100)
حفر گمانه آزمایشی(13021446101)
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری(13021446102)
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه(13021446103)
مجوز نصب منصوبات برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی ، صنعتی ، شرب و سایر مصارف)(13021446104)
مجوزتغییر قدرت منصوبات(13021446105)
صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل(13021446106)
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی(13021446107)
صدور مجوز حفر چاه به جای قنات(13021446108)
صدور مجوز لایروبی قنات (13021446109)
صدور مجوز پیشکاری قنات (13021446110)
پروانه حفر هواکش و گالری /بغل کنی چاه (13021446111)
صدور مجوز تغییر قطر چاه (13021446112)
صدور مجوز افزایش/کاهش میزان بهره برداری چاه (13021446113)
برقی کردن چاه (13021446114)
تغییر شرکت حفاری (13021446115)
رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و روستایی(13021446116)
درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی(13021446117)
رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های آبزیان(13021446118)
تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و انهار طبیعی مرزی (17041446119)
صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحد های صنعتی (13021446120)
رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای (14041446121)
رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب(13021446122)
رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی (13021446123)
رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری(13021446124)
رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور (13021446125)
بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدیدبهره برداری حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های(کشاورزی ، صنعتی ، شرب و سایر مصارف)(13021447100)
بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل(13021447101)
بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه (یا اصلاح پروانه بهره برداری )(13021447102)
بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکنی چاه(13021447103)
بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه (13021447104)
بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه(13021447105)
برسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه(13021447106)
بررسی درخواست تغییر روش حفاری (13021447107)
بررسی درخواست صدور پروانه المثنی (13021447108)
بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات (13021447109)
بررسی درخواست تمدید مجوز (13021447110)
تعهدنامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه (13021447111)
بررسی درخواست برقی کردن چاه (13021447112)
صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن (15031447113)
بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری(13021447114)
بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری(13021447115)
بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات (13021447116)
تمدبد پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی و کشاورزی(13021447117)
تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی(13021447118)
بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب (13021447119)
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری(13021447120)
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش انهار(13021447121)
بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری ( صنعتی، کشاورزی، آبزی پروری)13021447122
درخواست آزمایش پمپاژ (13021447123)
استعلامات (13021448000)
نظارت ، ارزیابی و کنترل پیمانکاران (13021449000)
راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی (18051450100)
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی(18051450101)
طرح نظام ارزشیابی از دانش آموزان(18051450102)
تدوین نظام ناجیان آب(18051450103)
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکت های برتر در اجرای طرح(18051450104)
تهیه، تدوین، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات منابع پایه آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب(15031451000)

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل